GDPR Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad pro Prahu 10, se sídlem Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČ: 66216877
(dále jen „Správce“).

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů Kláru Veverkovou, jíž je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese: dpo@exekutorskyurad.eu.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů;

Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo účtu.

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • AISoft spol s r.o.
 • Česká pošta s.p.
 • REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
 • Znalecká společnost s.r.o.
 • Portál dražeb
 • Dražby – exekutoři.cz (NeutricCS a.s.)
 • zaměstnanci soudního exekutora
 • účetní zpracovatelé
 • ostatní účastníci daných exekučních řízení.
 • Zájemci o dražby movitých a nemovitých věcí
 • Třetí osoby poskytující exekutorovi součinnost podle § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 • Orgány dohledu nad výkonem činnosti soudního exekutora a orgány činné v trestním řízení

Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
(dále jen „GDPR“)

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad pro Prahu 10, se sídlem Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČ 66216877
(dále jen „Správce“).

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Kláru Veverkovou, jíž je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@exekutorskyurad.eu
(dále jen „Pověřenec“).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání (dále jen „Subjekt údajů“), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem sběru zájemců o konkrétní pracovní místo a realizaci výběrového řízení či případného uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracování poměr s vybraným uchazečem, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména zajištění podkladů pro obranu při případném řešení žalobních nároků na základě diskriminace).

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění pracovní smlouvy, ačkoli nemusí dojít k jejímu uzavření, oprávněný zájem Správce na ochraně vlastních práv.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s přihlášením do výběrového řízení vyhlášeného Správcem.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce
 • Personalisté soudního exekutora
 • AISoft spol. s r.o.
  (Dodavatelé externích služeb (dodavatel informačního systému exekutora)
 • Česká pošta s.p.
 • REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
 • Portál dražeb
 • Dražby – exekutoři)

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přípravy a realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje vymazány.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.