FAQ

  • Výzva ke splnění vymáhaného povinnosti je první krok exekutora, kterým povinného vyzývá, k dobrovolnému splnění povinnosti, tj. k uhrazení pohledávky oprávněného, k dobrovolnému zaplacení zálohy nákladů oprávněného a k dobrovolnému zaplacení zálohy snížených nákladů exekuce. Splnit povinnosti dle výzvy je nutné do 30 dnů od jejího doručení.
  • Nebude-li do 30 dnů splněna vymáhaná povinnost a uhrazena záloha na náklady exekuce, provede exekutor exekuci podle exekučních příkazů.
  • v hotovosti v sídle exekutorského úřadu, a to po předchozí telefonické domluvě o termínu Vaší návštěvy, oproti dokladu o zaplacení
  • bankovním převodem na bankovní účet úřadu
  • variabilní symbol je číslo spisové značky Vaší exekuce bez lomítka (např. spis. zn. je 167 EX 3333/10 – variabilní symbol je tedy 333310)
  • složenkou typu A nebo typu C, které jsou k dostání na všech poštách v ČR. Na složence je nutné uvádět spisovou značku EX (viz. variabilní symbol v předešlém bodě)
  • Pokud Vám někdo dluží a máte k dispozici vykonatelné rozhodnutí, stačí jen sepsat exekuční návrh a zaslat jej společně s originálem nebo úředně ověřenou kopií exekučního titulu. Soudní exekutor poté již samostatně postupuje tak, aby pohledávka oprávněného byla co nejdříve vymožena.
  • V případě, že z nějakého důvodu nemůžete sepsat exekuční návrh, zkontaktujte nás a my zařídíme vyhotovení exekučního návrhu.
  • V ideálním případě je sepsání a podání exekučního návrhu jediná aktivita oprávněného, který poté již jen čeká na zaslání vymoženého plnění.
  • Exekutor je fyzickou osobou, která je státem pověřena vedením exekutorského úřadu v rámci něhož exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle exekučního řádu.
  • Exekutorem může být osoba, která absolvovala právnickou fakultu na vysoké škole se sídlem v ČR, je bezúhonná, po celou dobu výkonu své funkce musí mít plnou způsobilost k právním úkonům, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a složil exekutorskou zkoušku.
  • exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů („exekuční činnost“) a další činnost dle exekučního řádu
  • exekutor může v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností, provádět autorizovanou konverzi dokumentů a sepisovat listiny a vykonávat jinou činnost podle exekučního řádu
  • v rámci jiné činnosti může exekutor sepisovat exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci a rovněž může provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí
  • na základě pověření soudu může exekutor provádět i jinou činnost, zejména doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního vykonavatele
  • na základě pověření soudu nebo státního zástupce může exekutor zjišťovat majetek podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a osobně nebo prostřednictvím jiné osoby vykonávat správu takového majetku
  • Soudní exekutor vykonává exekuční činnost a tzv. další činnost.
  • Exekuční činností rozumíme nucený výkon exekučních titulů, tj. vynucení splnění povinností stanovených v exekučních titulech, pokud tyto nebyly splněny dobrovolně.
  • Exekučním titulem rozumíme zejména rozhodnutí soudů, rozhodnutí správních orgánů, rozhodčí nálezy nebo notářské (či exekutorské zápisy) za podmínky, že tyto jsou vykonatelné.
  • Exekuci pro vymožení peněžitého plnění lze přitom provést těmito způsoby:
   • srážkami ze mzdy či jiných příjmů,
   • přikázáním
   • pohledávky z účtu u peněžního ústavu,
   • jiné peněžité pohledávky,
   • postižením jiných majetkových práv,
   • prodejem movitých věcí,
   • prodejem nemovitých věcí,
   • správou nemovitých věcí,
   • postižením závodu,
   • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovité věci,
   • pozastavením řidičského oprávnění.
  • Exekuci pro vymožení nepeněžitého plnění lze přitom provést těmito způsoby:
   • vyklizením,
   • odebráním věci,
   • rozdělením věci,
   • provedením prací a výkonů.
  • Tzv. další činnost
   • Vedle nuceného výkonu exekučních titulů, který lze považovat za hlavní a nejdůležitější činnost soudního exekutora, zákon uvádí ještě některé další činnosti, ke kterým je soudní exekutor oprávněn.
  • V rámci další činnosti může soudní exekutor zejména:
   • provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí,
   • sepisovat exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci,
   • tyto dokumenty mají právní povahu veřejné listiny a na jako takové se vztahuje princip presumpce správnosti při úředním řízení,
   • poskytovat právní pomoc,
   • přijímat věci do úschovy.
  • Exekuční titul je jakákoli listina na základě které může být nařízena a vedena exekuce proti povinnému.
  • Zákon vymezuje exekuční tituly pouze demonstrativně, když příkladně uvádí, že exekučním titulem je:
   • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
   • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
   • vykonatelný rozhodčí nález,
   • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu,
   • vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci nebo
   • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.
  • Aby soudní exekutor mohl provést exekuci je důležitý exekuční titul, který je po formální i materiální stránce vykonatelný. S tímto exekučním titulem se oprávněný obrátí na soudního exekutora k provedení exekuce.
  • Zahájení exekučního řízení je ovládané zásadou dispoziční, což znamená, že toto řízení lze zahájit výlučně na návrh oprávněné osoby. Takovým návrhem je tzv. exekuční návrh, který může podat jen osoba oprávněná z exekučního titulu, nebo osoba, na které přešlo nebo bylo převedeno právo z exekučního titulu.
  • V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídle a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
  • K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.