Pro povinné

Základní informace

  • Povinný je osoba, proti které je vedena exekuce. Povinným se v exekuci stává dlužník tehdy, jestliže v příslušné lhůtě nesplní řádně a včas určitou povinnost, která mu byla uložena exekučním titulem.
  • Povinný se dozví o tom, že je proti němu vedena exekuce tím, že mu exekutor doručí tzv. vyrozumění o zahájení exekuce, kterým je povinný informován o tom, že je proti němu vedena exekuce. Současně s tímto vyrozuměním je povinnému doručena i kopie exekučního titulu a výzva k úhradě ke splnění vymáhané povinnosti.

Pokud jste se stali povinným v exekučním řízení, vezměte, prosím na vědomí následující

  • Vymáhaný dluh je možno uhradit v hotovosti v sídle soudního exekutora nebo bezhotovostním převodem na účet č. 2108626573/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – jako variabilní symbol uveďte vždy číslo exekuce bez lomítko, bez tohoto nebude možné platbu řádně identifikovat!
  • Před osobní návštěvou je povinný vždy povinen se předem telefonicky objednat, jinak nemusí být přijat.
  • Při telefonickém hovoru je volající povinen uvést své jméno, příjmení, telefonní číslo a spisovou značku předmětné exekuce. Pokud volajíc tyto údaje nesdělí, může být jeho hovor ukončen.
  • Jednotlivé požadavky nevyřizuje soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko osobně, k tomuto pověřil své zaměstnance.
  • Pokud povinný nesplní vymáhanou povinnost ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, provede soudní exekutor exekuci dle exekučních příkazů, mimo jiné soupisem a následným prodejem movitých věcí povinného.

Zástupce účastníka řízení

  • V občanském soudním řízení (exekučním řízení) se může účastník v souladu s § 24 odst. 1 OSŘ dát zastupovat zástupcem, jejž si zvolí. Nejedná-li se o zastupování podle § 26 nebo podle 26a OSŘ, může být zvoleným zástupcem účastníka jen fyzická osoba. V téže věci může mít účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce.
  • Dle ust. § 25 OSŘ se účastník řízení může dát zastoupit advokátem, který je oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle občanského soudního řádu povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem.
  • Podle ust. § 27 odst. OSŘ se účastník řízení může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (obecný zmocněnec). Tento zástupce může jednat jedině osobně, tzn. obecný zmocněnec se nemůže dát zastoupit jiným zmocněncem jako dalším zástupcem (substitutem).

Dokumenty ke stažení