Informace pro veřejnost

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko by se tímto dovolil vyjádřit a zaujmout jednoznačné stanovisko k nepravdivým informacím, které se šíří v kruzích soudních exekutorů, respektive trhem pohledávek,
a které přímo souvisejí s jeho exekuční činností.
Soudní exekutor v průběhu jím prováděných exekucí vyzval některé oprávněné v souladu s § 90
odst. 3 exekučního řádu k úhradě přiměřené zálohy na náklady exekuce. V návaznosti na tento úkon se dostala k soudnímu exekutorovi informace, že tyto potenciální pohledávky, jež mu z titulu výše uvedených výzev za oprávněnými vznikly, jím jsou nabízeny k prodeji. Soudní exekutor tuto informaci dementuje a důrazně ji odmítá. Vzhledem k povaze těchto pohledávek má soudní exekutor navíc za to, že k postoupení nejsou způsobilé.
Soudní exekutor záměrně publikuje toto stanovisko za účelem jeho seznámení se širokou veřejností a vyvrácení nepravdivých zpráv, které ve svém důsledku mohou negativně ovlivnit mínění o celém exekutorském stavu.